NAMA-NAMA KEPALA

 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN SAMPANG

 

NAMATAHUN JABATAN
R. Moh. Syafi’i Munir1973 – 1974
Moh. Iksan Tohir1974 – 1975
H. Ali Muqoddas Said1975 – 1984
H. Sadopo1984 – 1993
H. Abu Bakri, BA1993 – 1997
Drs. H. Moh. Syamsul Huda As,SH1997 – 1999
H. Imron Rosyidi, SH, M.Si1999 – 2005
H. Imron Rosyidi, SH, M.Si2006 – 2007
Drs. H. Abd. Hamid Yamin, MM2007 – 2010
M. Mashari, S.Ag, M.MPd2010 – 2012
Drs. H. Ach. Mudjalli, M.HI2012 – 2016
Drs. Juhedi, M.MPd2016 – Sekarang